Sanering en damwand plaatsen haven

s a037e2019720fa5935ba7e92ba90dd22

Lopend project in opdracht van Gemeente Zwartewaterland. Sanering en damwand plaatsen Haven de Beer te Hasselt. Start eind september 2013.

cf4eb875d7e9a606c7bfbb31b29f299d
e84544f4ed697ea6d7ae4d5bdd8dd597
8049dccf98696c5476a81b9bcb5531e3